Podmínky soutěže

Úvodní ustanovení  
 • 1.1 Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je společnost Beloved Shop s.r.o., Anglická 42/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO: 28199855.

  1.2 Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@belovedshop.cz

 • 1.3 Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím (dále jen “Soutěžící”) a provozovatelem soutěže. Soutěžícím se stává každý, kdo splní podmínky soutěže na stránce ze dne 10. 4. 2024 na webových stránkách www.belovedshop.cz

Podmínky soutěže
 • 2.1 Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzické osoby starší 15 let.

 • 2.2 Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby s adresou pro doručování v České republice.

 • 2.3 Pro účast v soutěži je nutný souhlas s těmito pravidly a jejich dodržování.

 • 2.4 Pro účast v soutěži je nutné poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • 2.5 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mechanika soutěže
 • 3.1 Soutěž probíhá na webových stránkách www.belovedshop.cz v termínu od 12. - 15. 4. 2024 do 23:59.

 • 3.2 Výherce bude jeden a bude určen losováním, které proběhne 16. 4. 2024.

 • 3.3. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou vyplní v uskutečněné objednávce.

 • 3.4 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Výhra a její předání
 • 4.1 Do soutěže je vložena tato výhra:

  1x Luxusní set Clean Glow Trio II od Westman Atelier v hodnotě 2000 Kč

 • 4.2 V případě, že výherce nezareaguje na kontaktování ze strany organizátora do 7 kalendářních dnů, výhra propadá bez náhrady provozovateli. Výhra propadá provozovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení pravidel soutěže ze strany výherce.

 • 4.3 Odpovědnost za uvedení správných, pravdivých a aktuálních kontaktních a doručovacích údajů provozovateli nese soutěžící. V případě poskytnutí nesprávných, nepravdivých či neaktuálních údajů a tedy i následné nemožnosti úspěšně kontaktovat soutěžícího ze strany provozovatele či nemožnosti doručit výhru z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky), výhra propadá bez náhrady provozovateli.

 • 4.4 Výherci bude výhra zaslána do 30 kalendářních dnů od poskytnutí údajů pro zaslání výhry prostřednictvím e-mailu provozovateli.

 • 4.5 Výhra se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání na adresu poskytnutou výhercem.

 • 4.6 V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení provozovatel.

 • 4.7 V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen provozovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

 • 4.8 Provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry během přepravy poštovní nebo obdobnou přepravou.

 • 4.9 Výhru nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

 • 4.10 Výherce má právo výhru odmítnout. Daná výhra v takovém případě propadá provozovateli.

 • 4.11 Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a výhry nejsou soudně vymahatelné.

Ostatní ustanovení
 • 6.1 Pořadatel tímto prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí.

 • 6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení.

 • 6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a to bez udání důvodu a náhrady.

 • 6.4 Provozovatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže a to v kterékoliv fázi soutěže a bez udání důvodu.

 • 6.5 Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze slosování, potažmo ze soutěže ve kterékoliv fázi soutěžícího v případě podezření na podvod.

 • 6.6 Provozovatel zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • 6.7 Provozovatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

 • 6.8 Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad.

 • 6.9 Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude upravena jejich písemná podoba zveřejněná na webu www.belovedshop.cz. Změny v pravidlech jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách www.belovedshop.cz. Změny v pravidlech budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

 • 6.10 Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na webu www.belovedshop.cz.

Tato pravidla nabývají účinnosti 10. 4. 2024.